085 - 130 54 99
Ontwikkelt werkzoekenden dankzij SROI projecten. 085 - 130 54 99
Selecteer een pagina

Informatie over SimpelROI (FAQ)

Geïnteresseerd in SimpelROI, maar heeft u nog vragen? Wij hebben alle informatie over SimpelROI met bijbehorende uitleg voor u genoteerd.

Staat uw onderwerp er niet tussen? Laat het ons dan weten via 085 – 130 54 99. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie over SimpelROI

De werkervaringsplek

Deelname werkzoekenden

Deelname aan SimpelROI is alleen toegestaan voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering en komt tot stand tussen gemeente, werkzoekende en organisaties met een SROI verplichting.

Gemeenten bemiddelen, geven toestemming en melden de SimpelROI plaatsing aan middels het registratieformulier op de website. Vervolgens wordt een bevestiging verstuurd. Hierna voert het Bureau voor Arbeidsinschakeling de administratieve en financiële afwikkeling uit.

Werken met behoud van bijstandsuitkering

Een plaatsing volgens de SimpelROI regeling levert werkzoekenden nuttige ervaringen op en is een vorm van re-integratieplaatsing. Gedurende de inzet loopt de uitkering door en ontvangen deelnemers naast de bijstanduitkering een netto premie per gewerkt uur. Er is dus geen sprake van arbeidsloon met bijbehorende componenten.

Soort werkzaamheden

Er zijn geen restricties verbonden aan het soort werkzaamheden. Het dient te gaan om algemeen geaccepteerde activiteiten waarvan aangenomen mag worden dat de deelnemer deze met de nodige begeleiding uit kan voeren en het geheel bijdraagt aan de ontwikkeling. 

De werkzaamheden dienen veilig, volgens ARBO voorschriften en onder passende begeleiding te worden uitgevoerd. 

Inzetperiode SimpelROI

Om misbruik en verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen geldt een maximale duur van 1000 uren inzet volgens de SimpelROI regeling.

Wanneer na of tijdens de inzet van de SimpelROI regeling blijkt dat de deelnemer en de organisatie de inzet willen voortzetten met een dienstverband dan kan dat te allen tijde.

Urenregistratie & reiskosten

Urenregistratie

Maandelijks wordt de urenregistratie verwerkt. Tenzij anders is afgesproken blijft de deelnemer altijd verantwoordelijk voor het aanleveren van ingezette uren. Voor verwerking moeten de uren zijn goedgekeurd door de organisatie. Voor het indienen van de urenregistratie kan gebruik gemaakt worden van de e-UUR app of formulieren die je vindt op onze website. Deze kan per post verstuurd worden naar:

Bureau voor Arbeidsinschakeling
Atoomweg 6b
9743 AK Groningen

Of per e-mail aan: administratie@bvai.nl

Reiskosten

Indien deelnemers reiskosten maken voor woon-werk verkeer tijdens de SimpelROI plaatsing, dan worden deze vergoed uit het standaardtarief dat bij de organisatie in rekening wordt gebracht.

Declaraties kunnen gedaan worden op basis van € 0,19/km volgens ANWB routeplanner. Gemaakte kosten worden direct na verwerking uitbetaald. Om de reiskosten te declareren kan er gebruik worden gemaakt van de e-UUR app of ons formulier op de website. Deze kan per post verstuurd worden naar:

Bureau voor Arbeidsinschakeling
Atoomweg 6b
9743 AK Groningen

Of per e-mail aan: administratie@bvai.nl

Financiële & administratieve afhandeling

Financiële afwikkeling

De financiële en administratieve afhandeling wordt in opdracht van deelnemende gemeenten uitgevoerd door het Bureau voor Arbeidsinschakeling. Deze factureert namens gemeenten en betaalt premies en reiskostendeclaraties uit aan de deelnemers.

Verzekering

Organisaties zijn bij wet aansprakelijk voor schade die de werkzoekende aan persoon of goederen overkomt of aanbrengt tijdens de te verrichten werkzaamheden. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van (aansprakelijkheids)verzekeringen.

Gemeenten hebben echter de mogelijkheid een Praktijkervaringsplekpolis van Centraal Beheer Achmea toe te voegen aan een plaatsing. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Tools.

Vrijgestelde middelen

De premie die deelnemers ontvangen (ouder dan 27 jaar) n.a.v. de inzet van de SimpelROI regeling is een netto bedrag, fiscaal vrijgesteld en heeft geen invloed op de berekening van huur- en zorgtoeslagen. Mits aan de voorwaarden van artikel 31, tweede lid, onderdeel j, van de Participatiewet is voldaan.

Uitbetaling premie

Maandelijks wordt een overzicht van de opgespaarde premie verstrekt aan deelnemers. De premie wordt afhankelijk van de inzetduur maximaal twee keer per kalenderjaar uitbetaald. De premie wordt uitsluitend uitbetaald aan deelnemers ouder dan 27 jaar. Dit is bij wet vastgesteld.

Voor deelnemers jonger dan 27 wordt de premie ingezet, door de gemeente en in overleg met de deelnemer, ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling.

Afhandelvergoeding

De financiële en administratieve afhandeling van de SimpelROI regeling wordt uitgevoerd door het Bureau voor Arbeidsinschakeling (BVAI). Voor het gebruik en de afhandeling van de regeling rekent BVAI een all-in vergoeding per ingezet uur. Deze bedraagt € 2,50 per uur. Dit wordt verrekent met het plaatsingsrendement. Het verschil tussen inzettarief, premie, reiskostenvergoeding en afhandelvergoeding is het plaatsingsrendement. Deze komt ten goede aan het gemeentelijk re-integratiebudget.

Premie voor arbeidsinschakeling

De premie die deelnemers (ouder dan 27 jaar) ontvangen, wordt toegekend door de gemeente en is gebaseerd op de in de Participatiewet opgenomen ‘Premie voor Arbeidsinschakeling’ (Participatiewet artikel 31 lid 2 onderdeel j).

Gemeenten hebben de mogelijkheid deze individueel toe te kennen aan bijstandsgerechtigden die positief bijdragen aan hun arbeidsinschakeling. Het Bureau voor Arbeidsinschakeling voert in opdracht van gemeenten de financiële en administratieve verwerking uit.

Hoogte premie voor arbeidsinschakeling

De netto premie is vastgesteld op € 2,00 per meegewerkt uur. Deze wordt door de gemeente toegekend en door het Bureau voor Arbeidsinschakeling uitgekeerd.

Standaardtarief

Het standaardtarief bedraagt € 10,00 per uur (exclusief BTW). Dit tarief is vastgesteld om verdringing op de arbeidsmarkt te beperken. Maandelijks ontvangen organisaties met een SROI verplichting een factuur. Het totaal aan gefactureerde uren wordt afgetrokken van de SROI verplichting.